"Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol“.

Biblia, Evanjelium podľa Matúša, naratívna časť 4

Motivácia

Pochopenie tohto symbolického vyjadrenia Biblie si vyžaduje mať motiváciu a dostatok energie na realizáciu liečenia, ktoré mnohí bežní praktickí lekári považujú za nemožné. Jednou z príčin vzniku chorôb dýchacej sústavy je zvýšená tvorba hlienu a jeho postupná mineralizácia na alveolách pľúc, čo spôsobuje stratu pružnosti alveol a teda stratu schopnosti dýchania. Bežné stanovisko moderného lekára je : „ s tým sa musíš naučiť žiť.“ Ale pri dlhodobom hladovaní si po pár dňoch telo vytvorí kyselinu, ktorou rozpúšťa nečistoty usadené v organizme. Navyše, po prepnutí do režimu endogénnej výživy, dochádza k procesu, kedy sa telo zbavuje tukov, solí, starých a nemocných buniek, ohnisiek infekcie, sklerotických plátov , hlienu, toxických látok a regeneruje tkanivá, telesné orgány a systémy.

Na otázku, či tento mechanizmus spojený s dlhodobým hladovaním môže rozpustiť mineralizované usadeniny na alveolách som dostal odpoveď od lekára, že áno. Ale s okamžitým dovetkom, to sa nedá prežiť. Mal som motiváciu – očistiť mineralizované alveoly.

Príprava, kritériá pre kontrolu procesu hladovania a stručný popis

Súčasťou liečebného hladovania je, že telo zablokuje po niekoľkých dňoch fyziologický pocit hladu a tento signál obnoví až po ukončení celého očistného procesu v rozmedzí 15 až 40 dní. Podobne detoxikačné procesy sa manifestujú povlakom na jazyku, keď povlak zmizne je to signál, ktorý určuje ukončenie procesu detoxikácie. A tak som mohol konštatovať, že mám silnú motiváciu - očistiť si pľúca a tým eliminovať tretiu najčastejšiu príčinu úmrtia a zároveň mám aj kritériá, ktoré mi umožňujú mať celý proces hladovania pod kontrolou. Dlhodobé hladovanie je potrebné ukončiť, keď nastane ktorýkoľvek z nasledujúcich javov:

  • 1. Váha tela klesne pod 20% váhy na začiatku hladovania
  • 2. Zmizne biely povlak na jazyku a zanikne pach ketónov
  • 3. Telo obnoví fyziologický pocit hladu
  • 4. Hladovka dosiahne 40 dní trvania

Celkovo šesť mesačná príprava spočívala v pochopení procesu liečebného hladovania štúdiom dostupnej literatúry s paralelnou postupnou detoxikáciou organizmu a fyzickou a psychickou prípravou. Zároveň som postupne menil zloženie stravy smerom na prevládajúcu zložku zeleniny a to čerstvej a varenej. Detoxikačné zeleninové a zeleninovo ovocné šťavy sa stali prvým nástrojom na čiastočnú detoxikáciu organizmu. Po štyroch mesiacoch k nim pribudli denné pobyty najmenej 1 hodinu v infračervenej saune. Urobil som si skúšobný týždeň výlučne na ovocnej šťave s cieľom zoznámiť sa s pocitmi. Následne som strávil 12 dní zvýšením fyzickej kondície kombinovanej s pobytom pri mori. Po návrate som nastúpil na celkom 28 dňovú hladovku spolu s opakovaným meraním základných ukazovateľov, z toho:

  • 1. Vyčistenie tráviaceho traktu aplikáciou vody Šaratice
  • 2. Prvých devätnásť dní strava pozostávala výlučne z pitia prevarenej vody z vodovodu v rozsahu cca 3 litre denne.
  • 3. Následne nastúpil prechod na zeleninové šťavy s vysokým obsahom draslíka
  • 4. Postupný prechod na bežnú stravu

Motiváciou k liečebnému hladovaniu nie je zníženie hmotnosti, aj keď toto je príjemným sprievodným javom, ale vyčistenie organizmu od toxických látok a jeho nové zharmonizovanie. To, že pri liečebnom hladovaní sa zníži váha organizmu predstavuje logické očakávanie. Podobne je to aj so znížením objemu tuku. Ale prečo po ukončení procesu hladovania som mal o dva kilá viac svalov ako pred ním, bola dlho pre mňa záhada. Tá sa vysvetlila nakoniec tým, že počas hladovania sa organizmus skutočne prepína do iného režimu a súčasťou tohto procesu je aj výrazná obnova tvorby rastového hormónu, ktorý u žien dosahuje nárast až o 1300% oproti bežnému stavu a u mužov až 2000%. Tento hormón sa tvorí buď pri fyzickej záťaži (pomerne nízky nárast) alebo pri hladovaní, zdroje uvádzajú, že už 16 hodinové hladovanie výrazne aktivuje túto tvorbu hormónu.
Biochemické vyšetrenie krvi po 20 tich dňoch hladovania bolo sprevádzané pomerne pesimistickou predpoveďou. Prekvapenie v podobe výsledkov krvných testov znelo v syntetickom vyjadrení nasledovne: „Vy máte krv, ako keby ste sa narodil!“ Opakované vyšetrenie krvi o týždeň potvrdilo, že sa jedná o trvalý stav s dobehnutými procesmi v obličkách.

Chronické civilizačné choroby

Podľa správy Eurostatu z roku 2012, najčastejšou príčinou úmrtí v krajinách Európskej Únie a tým aj na Slovensku sú choroby obehovej sústavy a rakovina. Ako treťou v poradí to boli choroby dýchacej sústavy. Prakticky všetky tieto choroby majú jedného menovateľa to, že sú to chronické choroby alebo aj civilizačné choroby.
V auguste 2013 odborný časopis Nature publikoval článok, podľa ktorého rôzne typy rakoviny vyskytujúce sa u človeka majú svoje charakteristické podpisy ako dôsledok somatických mutácií. Pochopenie biologickej podstaty týchto mutácii je však limitované. Tabuľka charakteristických podpisov rakoviny však poukazuje na skutočnosť, že so starnutím organizmu sú spojené dva typické podpisy označené 1A a 1B, ktorých výskyt vedci pozorovali v skúmaných vzorkách so 72,4% tným zastúpením. V roku 1996 Johannes Coy publikoval závery vedeckého výskumu, v ktorom vysvetlil úlohu génu označeného ako TKTL1 a doplnil chýbajúci článok Warburgového rakovinového cyklu z roku 1923. Warburgova hypotéza určovala, že v rakovinových bunkách sa glukóza nerozkladá na vodu a oxid uhličitý, ale vytvára sa kyselina mliečna. Z toho došiel Warburg k záveru, že sa jedná o poruchu mitochondrií spojenú so stratou schopnosti vytvárať energiu oxidačným spôsobom a navyše, táto porucha je sprevádzaná deaktiváciou programovanej bunkovej smrti apoptózy. Následné výskumy preukázali, že gén TKTL1 sa aktivuje u všetkých skúmaných rakovinových tkanív. Podstatou problému je prechod bunky z oxidačnej tvorby energie na neoxidačnú s tvorbou kyseliny mliečnej. Ukazuje sa, že jedným z dôležitých indikátorov stavu tkanív je aj úroveň hladiny toxickej aminokyseliny homocysteinu. Podľa záverov výskumov sa javí, že chronické, či civilizačné choroby sú vždy sprevádzané zvýšenou úrovňou hladiny homocysteinu, či už sa jedná o kardiovaskulárne choroby, nádory, či choroby dýchacej sústavy. Presvedčivé argumenty o chovaní sa bunky v rôznych roztokoch uvádza Lipton. Z nich vyplýva, že pokiaľ je bunka v podporujúcom prostredí, tak sa rozvíja, pokiaľ je v opačnom, degraduje až zaniká. Čo je dôležité je, zmena prostredia mení okamžite chovanie sa bunky. A tak, pokiaľ naše telo je zanášané toxickými látkami, nastáva postupná degradácia buniek, tkaním a zasahuje orgány. Autotoxikácia vznikajúca ako kombinácia nevhodnej stravy, jej skladby a stravovacieho režimu, pokiaľ je doplnená o stres, vytvára podmienky pre vznik chronických alebo civilizačných chorôb. Dosiahnutie ich kritickej hodnoty môže aktivovať napr. spustenie génu TKTL1, alebo mineralizácia pľúc môže dosiahnuť rozsah, kde telo je neustále zásobované nižším objemom vzduchu, ako je potreba a pod ... Očista organizmu, t.j. zbavenia sa toxických a odpadových látok liečebným hladovaním zníži toxicitu vnútro a mimo bunečných tekutín a výsledkom je napr. deaktivácia génu TKTL1, či očistenie pľúcnych alveol a pod.

Stručný popis procesov spojených s liečebným hladovaním

Hladovanie je proces zvýšenej fyziologickej regenerácie, obnovenie všetkých buniek, ich molekulárnej a chemickej sústavy. Biochemické zmeny aj reparačná regenerácia sú si pri hladovaní podobné. V oboch prípadoch existujú dve fázy: rozpad a obnova.
Fáza rozpadu je charakterizovaná prevažujúcim rozpadom bielkovín a nukleových kyselín nad ich tvorbou a posunom pH na kyslú stranu – acidózou. Pri acidóze počas hladovania dochádza k absorpcii oxidu uhličitého a dusíku z ovzdušia. Je to veľmi podobná reakcia organizmu akou je fotosyntéza rastlín. Endogénna výživa je charakterizovaná práve týmito mechanizmami prijímania stavebných látok. Zásoby glykogénu a tuku sa odbúravajú počas hladovania a používajú sa na tvorbu nenasýtených mastných kyselín. Nenasýtené mastné kyseliny prestavujú základné stavebné látky pre tvorbu vitamínov, hormónov a ďalších pre organizmus potrebných látok. Ketolátky predstavujú konečný produkt rozpadu glykogénu a tukov. Sú to práve tieto látky, ktoré posúvajú pH smerom ku kyslému prostrediu akonáhle vstúpia do krvi.
Naopak, vo fáze obnovy prevláda syntéza nukleových kyselín nad ich rozpadom a návrat pH na neutrálnu stranu. Od zahájenia hladovania vodou dňa 22.10. do 2.11. t.j. 11 dní prebiehala fáza v ktorej rozpad prevládal na syntézou. Pocit hladu zmizol okamžite po aplikácii Šaratice dňa 22.10., resp. vôbec sa nedostavil.
Medzi 2.11. a 9.11. je evidentné, že procesy rozpadu a procesy syntézy sú počas týchto ôsmich dní akoby v rovnováhe.
Od 9.11., t.j. po 19 tich dňoch od zahájenia hladovania sa celý proces otáča v prospech syntézy, kde je evidentný nárast svalovej hmoty ako aj objemu vody v tkanivách. Prvé merania poukazujú na to, že epizóda s upchatím hrubého čreva a dvojdňové prerušenie čisto vodného režimu na zmiešaný režim s hroznovou šťavou a zeleninovým vývarom nemá významný vplyv na ďalší priebeh fázy obnovy. To podporuje argumentáciu amerického dietológa Paula Bragga, ktorý počas hladovania doporučuje kľud pre hrubé črevo, čo má umožniť jeho obnovu. Pokles hmotnosti je v extréme dosiahnutý o 15,1 kg po 19 tich dňoch, čo je 16,74%, cca 3% je stále rezerva voči hraničnému parametru poklesu hmotnosti o 20%. Následne hmotnosť tela začína rásť.
Pokles hmotnosti o 15,1 kg je sprevádzaný poklesom tuku o 6,7 kg a poklesom vody o 4 kg, čo je spolu pokles o 10,7 kg a činí 71% z celého poklesu hmotnosti. Obsah minerálov sa znížil o 0,7 kg, čo tvorí 5,2% poklesu hmotnosti z hmotnosti tela, ale predstavuje celkove 14,28% z minerálov v tele. V rekonštrukčnej fáze narastá postupne hmotnosť svalov, vody, tuku ako aj minerálov, dokonca hmotnosť celého tela. Z hľadiska kritérií je percentuálne zastúpenie tuku v tele približne na doporučenej úrovni 20%.
V priebehu ôsmich dní sa váha tela dostala do ideálneho stavu 80,4 kg, pričom sa dokonca zvýšila hmotnosť svalov oproti stavu pred hladovaním o 0,3 kg a dosiahla váhu 60,5 kg. Tuky poklesli o 6,7 kg, tj. o 35% a dosiahli 19% z váhy tela.
Po štyroch dňoch od dosiahnutia obratu a nastúpenie rekonštrukčnej fázy som sa rozhodol podporiť rekonštrukciu Howellom odporučenou draslíkovou zmesou, čo sú vylisované šťavy z petržlenu, mrkvy, zeleru a špenátu. Ráno jeden liter tejto zmesi a poobede druhý spôsobili významné oživenie organizmu, akoby v ňom explodovali živiny. Na druhý a tretí deň som vypil každé ráno túto zmes a postupne pridával ďalšie ľahko stráviteľné potraviny, ako sú banány, vlašské orechy, varená zelenina (mrkva, hrášok, červená repa, zelená fazuľka ). Na tretí a štvrtý deň som zjedol ovčie a kozie jogurty ako aj zapekanú zeleninu v podobe baklažánu, cibule, paradajok ochutených cesnakom a kaparami. V piaty deň som pokračoval pitím zeleninových štiav a jedením varených zeleninových polievok a varenej zeleniny spolu so zemiakmi. Na šiesty deň som pridal rizoto s hľuzovkou. Na siedmy deň som mal kapustu s jaternicou a ovocný pohár. V ôsmy deň som jedol varenú zeleninu a zeleninovú polievku a pil som zeleninové šťavy a šťavu z ananásu.

Záver

Pochopenie symbolického vyjadrenia textov Biblie v súčasnosti si vyžaduje celkom iný rozsah práce, vedomostí a poznania, aby človek moderného informačného veku pochopil, že postupy veľkého pôstu podľa Biblie, ktoré bolo možné v minulosti aplikovať len na základe viery sa dostávajú do novej úrovne poznania a umožňujú vysloviť, že Biblia má (minimálne v tejto časti) pravdu. Teraz však už nie na základe viery v iracionálnu bytosť a jeho činy, ale vieru v správny proces na základe vedeckého poznania. To, čo je spoločné je, že proces veľkého pôstu je ten istý, či už je vykonaný na základe viery v texty Biblie, alebo na základe výsledkov moderného výskumu.