Coca-cola ako symbol parlamentných volieb 2012 a insígnie Juraja Jánošíka ako symbol prezidentských volieb s plastikou Jánošíkovej družiny umiestnenej v kancelárii premiéraMýtus o hrdinovi ako odkaz Biblie

ako nástroj katarzie spoločnosti.

Keď som v roku 2002 na medzinárodnej konferencii k dôchodkovej reforme SR uverejnil príspevok, hľadal som zrozumiteľné vyjadrenie pre kultúru Slovenska, ktorou bolo možné plnohodnotne vyjadriť podstatu tak zložitého problému, akým bola pripravovaná reforma dôchodkového systému. Zvolil som si symbolické vyjadrenie, pochádzajúce z mýtu o Jánošíkovi, slovenskom hrdinovi z čias nevoľníctva a článok som nazval: „Bude z občana SR nevoľník odvádzajúci povinne desiatok modernému feudálovi v podobe správcu dôchodkového systému?“ Tento názov, volený pre slovenského čitateľa, obsahovo v sebe vyjadroval protest voči pripravovanému spôsobu riešenia tzv. Chilského modelu, ktoré nakoniec bolo prijaté zákonom v roku 2004. Zároveň tento symbolický názov vyjadroval aj nádej, že sa nájde hrdina z nevoľníckych čias, moderný politik s reinkarnovanou dušou Juraja Jánošíka, ktorý, podľa národného mýtu, bude predstaviteľom dobra a nakoniec v hrdinskom zápase porazí zlo a chudobných ochráni. Po parlamentných voľbách 2002 nastal dlhý čas čakania...

Zmysel riešenia fondu medzigeneračnej solidarity ako základ II. piliera dôchodkového systému okrem iného bol aj v tom, že spoločnosť čakalo odstránenie deformovaných cien energií a ich prevod na ceny trhu. Preto bolo jasné, že energetické podniky budú zarábať výrazne viac a ich akcie nadobudnú významné zhodnotenie s odhadom približne dvojnásobok do 5 rokov po privatizácii. Preto bolo logické, aby vytvorené hodnoty boli ľuďom vrátené späť v podobe dôchodku, to znamená, že zaplatením vyšších cien energií, pokiaľ budú akcie v dôchodkovom fonde sa udeje to, že si ľudia sporia na dôchodok. Tento model, napriek prejednaniu vo vláde nebol realizovaný a akcie SPP a Slovenských elektrární hlboko podhodnotené sprivatizovali zahraničné nadnárodné spoločnosti, čo sa za posledných 10 rokov potvrdilo. Občania síce platia vysoké ceny energií, jedny z najvyšších v EU, ale akcie vlastnia zahraničné spoločnosti a teda majú nezaslúžený zisk. Miesto zdrojov na dôchodky odchádzajú finančné prostriedky mimo štát a dôchodkový systém. O spôsobe privatizácie sa občania dozvedeli zo spisu Gorila. Tak ako procesy privatizácie energetického sektoru popisuje spis Gorila každý súdny človek považuje za zlo v tejto spoločnosti, ktoré v podobe vysokých cien zasiahlo každú rodinu a každého občana v SR.

To, čo mladá produktívna generácia v súčasnosti potrebuje, je prežiť boj dobra so zlom a realizovať v psyché mýtus, ktorý je schopná prijať tak na racionálnej (vedomej) ako aj na iracionálnej (emocionálnej, nevedomej) úrovni. Prežitie ritualizovaného boja dobra so zlom môže spustiť katarziu v spoločnosti a pokúsiť sa nastaviť jej ďalší rozvoj. Majú čo povedať príbehy zaznamenané v Biblii spred niekoľko tisícročí ešte človeku moderného veku?

Informácie, ktoré sú schopné aktivovať emočné centrá človeka, nie sú len obsahy slov, ale ich konštrukcia vytvára komplexné mnohovrstvové symboly, ktoré pôsobia tak v racionálnej rovine (7% tvorí obsah správy) a v iracionálnej rovine (55% neverbálne signály a 38% vokálna zložka prejavu), v prípade písaného textu vokálna zložka odpadá a zvýrazňuje sa to, čo často nazývame čítanie medzi riadkami. Pokiaľ je symbol komplexný, vystavaný na mnohých vrstvách, je potrebné veľké úsilie na jeho pochopenie a dešifrovanie jeho štruktúry, často sú to vedecké práce o rozsahu monografií. Mýtus nie je nič inšie, len presne usporiadaná sekvencia symbolov. Rituál je potom opakovanie mýtov vybraných presne pri významných udalostiach jednotlivca alebo spoločnosti. Biblia predstavuje významný výdobytok modernej spoločnosti pri usporiadaní symbolov a z nich odvodených mýtov, používaných v rituáloch kresťanskej viery, precízne vyberaných pri významných udalostiach života človeka a spoločnosti.

Biblia v psychologickej rovine svojich textov popisuje symbolické vyjadrenie drámy človeka v jeho jednotlivých fázach života cez personifikáciu biblických postáv s ústredným hrdinom Ježišom Kristom, spasiteľom ľudstva. Ak budeme chápať symbol ako ústredný spôsob prežívania človeka, kde symbol zasahuje emočné centrá človeka a dáva komplexný význam obsahu slov, často na nevedomej úrovni, potom aj fľaša z coca coly vo voľbách 2012 a odkaz víťaza volieb prostredníctvom fľaše coca coly vytvára a priraďuje symbol k spisu Gorila a dáva mu vecný obsah, ktorý rozhodujúcim spôsobom ovplyvnil voľby v roku 2012 a je možné, že ovplyvní prezidentské voľby v roku 2014. Podobne mýtus hrdinu Jánošíka a jeho identifikácia s ústrednou postavou prezidentských volieb umožňuje aktiváciu v psychike človeka postavy hrdinu, jednu z najdôležitejších psychických štruktúr človeka.

Ako príklad aktivácie arche typu hrdinu je možné ukázať prezidentské voľby v USA v roku 2008. V týchto voľbách bol precízne aktivovaný archetyp hrdinu, v podobe záchrancu finančného trhu, ktorý nasmeroval voličov k voľbe Baracka Obamu za prezidenta po tom, ako predostrel svoj plán záchrany a zvrátil pomer s McCainom z leta 52:48 na 70:30 v novembrových voľbách vo svoj prospech. V čom je možné hľadať zdroj inšpirácie v Biblii a jej praktického použitia v spoločnosti?

Mýtus o hrdinovi

Psychológia aktívne pracuje s mýtom hrdinu, či už v podobe archetypu v Jungovej terminológii, alebo je komplexne prijatý v humanisticky orientovanej psychológii. Hrdina, zvyčajne dobre pripravený, sa pod podnetom vydá do neznáma a zažije celý rad dobrodružstiev, často hraničiacich s jeho fyzickou existenciou. Sú to hrdinské činy, ktoré musí hrdina vykonať, aby spoločnosť uznala hodnotu jeho výkonu. Úlohou v rozprávkach a bájach je poraziť zlo a oslobodiť to, čo má pre ľudstvo hodnotu. Túto hodnotu prináša nakoniec svojej spoločnosti. Celý dej je personifikovaný a okrem vecnej vrstvy príbehu nesie v sebe vrstvu psychologickú a vrstvu poznávania hodnôt. Ak budeme vnímať biblickú postavu mesiáša Ježiša Krista ako personifikáciu ľudského života, potom jeho čin v podobe sňatia utrpenia ľudstva na kríži cestou vlastného ukrižovania a následného vzkriesenia predstavuje hrdinský čin boja zo zlom ako čin najvyššej hodnoty pre človeka. Úlohou hrdinu je nielen vykonať hrdinské činy, ale, po ich vykonaní a vrátení sa oboznámiť s nimi aj spoločnosť. A o tom nám v svojich príbehoch hovorí Biblia, a preto je potrebné mať toto dielo preštudované.

Mýtus o Jánošíkovi a princíp viny a odpustenia

V Liptovskom Mikuláši už od 17. Marca 2013 oslavujeme tri sté výročie obesenia Jánošíka. Je to tak trochu morbídna oslava, neoslavujeme jeho narodenie, ale obesenie. Bližšia analýza osudu Jánošíka ukazuje, že mal smolu, lebo zrejme zanedbal štúdium Biblie. Vtedy by vedel, že nemôže zbíjať voči nemu slobodných bohatých zemepánov, lebo tí ho dajú zlapať a nakoniec ho obesia. Vyplýva to z Talmudu: „Boh ochraňuje kajúcich hriešnikov, ktorých má dokonca radšej než spravodlivých, ktorých chráni pred svojou spravodlivosťou tým, že ich zakrýva svojou dlaňou, respektíve ich skryje pod svoj trón“ (str.60). Idea hriechu a odpustenia v kresťanskej viere predstavuje ústredný motív moci. Základ je, že pápež je neomylný a ako najvyšší predstaviteľ cirkvi je zrejme tou osobou, ktorá s konečnou platnosťou určuje, čo je hriech. Zároveň má možnosť udeliť rozhrešenie. Na hriech sa viaže samozrejme idea večného zatratenia duše ako nástroja na vyvolanie strachu u človeka. Práve kresťanská cirkev sa kontinuálne adaptovala na podmienky feudalizmu a kapitalizmu a vyžadovala od jednotlivcov prísnu poslušnosť voči zákonom, či už to boli zákony, ktoré slúžili priamo cirkvi, alebo aj svetským zákonom, ktoré priamo cirkvi neslúžili. Základný cieľ bolo naučiť ľudí báť sa autority a to nielen autority, ktorá si zbraňou a násilím vynucuje plnenie zákona. Cieľom bolo, aby občania svoj strach internalizovali a poslušnosť pretvorili na mravnú a náboženskú kategóriu v podobe hriechu. Ľudia potom nedodržujú zákony len preto, lebo sa boja, ale preto, že cítia vinu za neposlušnosť. Cítiť vinu znamená vytvárať si stresovú situáciu mentálnym spôsobom. Pocit viny môže byť prekonaný len odpustením, ktoré môže previnilému udeliť výlučne samotná autorita. Tá stanovuje podmienky pre odpustenie, pričom celý proces má nasledovný cyklus:

 • 1. Hriešnik je prichytený pri čine
 • 2. Hriešnik pociťuje ľútosť
 • 3. Hriešnik je potrestaný
 • 4. Hriešnikovi príslušná autorita odpustí
 • 5. Prijatím trestu sa hriešnik podriaďuje autorite
 • 6. Opakovaním tohto rituálu sa posilňuje autorita nadradeného

Podstatu riešenia moci je možné realizovať cez princípy hriechu a odpustenia, len v modernej dobe sa symboly naplnia aktuálnym obsahom, ktorým sú verejné peniaze, resp. eurofondy a ich správa. Pokiaľ nepripustíme k eurofondom alebo iným verejným peniazom nikoho, bez toho, aby nezaplatil úplatok, tak je jasné, že vieme ako bude spáchaný hriech, ba dokonca aj to, kto ho spáchal. Tým, že podnikateľ zaplatí úplatok, tak je rovno prichytený pri čine, zároveň sa kajá a v tom istom momente si kupuje odpustenie, čím potvrdzuje autoritu toho, kto nad eurofondami vládne. V marci 2013 podnikatelia priznali cez anonymný prieskum, že platili cca 13% priemerne z hodnoty zákazky ako úplatok pre administratívu a zároveň v roku 2013 Ernst & Young zverejnil, že v EU patrí Slovensku tretie čestné miesto v rebríčku korupcie. Je nutné podotknúť, že psychológia obchodu napovedá, že to bolo dvojnásobok a podobne audit projektov hovorí o približne dvojnásobnej čiastke. SIS zverejnila v októbri 2012 správu za rok 2011, určenú verejnosti, z ktorej je zrejmé, že každá transakcia je zdokumentovaná a hovorí o korupcii pri nakladaní s verejným majetkom, s euro fondami a majetkom miest a obcí. Obsahovo veľmi podobnú správu zverejnila SIS aj v roku 2013. A tak cez prístup k verejným zdrojom máme vytvorenú vrstvu bohatých kajúcich hriešnikov, ktorí nemôžu obesiť Jánošíka, keď sa rozhodne, že ich ozbíja. Načo by však boli Jánošíkovi nazbíjané dukáty, ak by ich nebolo komu dať. Štatistický úrad zistil, že na Slovensku máme až 700 000 ľudí ohrozených chudobou. Významným zdrojom chudoby je cena energií a zvlášť systém podpory obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby cez systém doplatku k cene, ktorá spôsobuje spoločensky neúnosné náklady. Jej zníženie pokladá prezident Európskej únie EU Herman Van Rampuy za najvyššiu európsku prioritu. Do spoločnosti bol vnesený pojem energetická chudoba, pričom URSO pre rok 2014 navrhlo zaviesť špeciálne tarify pre domácnosti, spadajúce do tejto kategórie. To indikuje, že nárast rozhodujúcej časti chudobných po roku 2009 spôsobila politika podpory obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby energie. Tým máme vytvorených celkom cca 700 000 skutočne chudobných ľudí, ktorým je možné nazbíjané dukátiky z mešca plným priehrštím rozdať.

Až do 18teho decembra 2013 nebola zodpovedaná otázka, či hrdina vstúpi do ringu prezidentských volieb a dôjde k pokusu o reinkarnáciu duše Juraja Jánošíka, alebo to bola len predstava vyplývajúca zo sledu udalostí niekedy od roku 2009. Ale 18teho decembra 2013 premiér Róbert Fico ohlásil verejne svoju kandidatúru na post prezidenta. Proti nemu stojí 14 kandidátov na prezidenta. SMER, ako politická strana deklarujúca ľavicovú politiku so svojou pravicovou agendou prakticky vyplnila celý politický priestor a tak 14 kandidátov nemá čo aktuálneho veľmi ponúknuť a vymedziť sa tak, aby jeho riešenia boli vnímané ako riešenia skutočne prinášajúce lepší život občanovi. A tak im zostáva len stratégia založená na kritike úspešného kandidáta, čo je stratégia málokedy ak vôbec úspešná.


TA3: V politike dňa 2.februára 2014 kandidáti na prezidenta Robert Fico a Pavpl Hrušovský otvorili najdôležitejšiu tému prezidentských volieb:
“Ochrana vlastníckych práv občana a vymožiteľnosť práva”

Očakávané hrdinské činy

V súlade s modelom hrdinu je možné očakávať v priebehu konca januára až polovice marca 2014 ešte vykonanie nasledovných hrdinských činov, ktoré v spoločnosti rezonujú:

 • 1. Prvou témou je korupcia a s ňou nosná téma Gorila ako synonymum korupčných praktík pri privatizovaní majetku štátu, otvorená vo voľbách do NR SR 2012 a aktuálna na riešenie v prezidentských voľbách 2014.
  • a. Zvláštnou témou môže byť cena pri privatizácii Slovenských elektrární, pretože zisk plánovaný pri privatizácii pre nasledujúce roky bol niekoľkonásobne nižší, ako reálne dosiahnutý, inými slovami SE boli privatizované za výrazne podhodnotenú cenu, počítanú metodikou diskontovaných voľných tokov.
   Pri tejto téme je z médií známe, že v marci 2013 došlo v súvislosti s privatizáciou SE k vzneseniu obvinenia. Odvtedy je o tejto téme ticho.
  • b. Podobne spôsob privatizácie a cena pri privatizácii SPP bola veľmi intenzívne komunikovaná s verejnosťou v roku 2002 a bola aj predmetom jednania NR SR v roku 2008. Sporadicky je táto téma vyťahovaná v politických a ekonomických diskusiách a zase zaniká bez konečného riešenia. Otázka je stále aktuálna. Podľa verejne dostupných informácií spoločnosti Ruhrgas a GasdeFrance predali 49%tný podiel za cenu 2,6 mld €, čo spolu s dividendami prijatými za 10 rokov zhodnocuje ich investíciu na priemerne ročný výnos približne 2% nad infláciu, čo je štandardný výnos. Na základe informácií pána Křetínského v médiách, že EBIDTA skupiny SPP je celkove 880 – 900 mil.€, a zadlženie je 2,2 mld €, je možné odhadnúť cenu SPP na 10 až 12 mld €, a teda cena 2,6 mld € je podhodnotená odhadom o 2,4 mld € až 3,4 mld €, čo tvorí zároveň nadpriemerný výnos skupiny EPH. Napriek tomu, že 4mld € bolo v roku 2013 na účte štátu, štát si neuplatnil predkupné právo, skôr boli úvahy o odkúpení stratovej spoločnosti SPP. Zo správy premiéra počas jeho odvolávania v Národnej rade SR je možné stanoviť stratu pri predaji akcií na 3,35 mld €.
  • c. Korupcia spojená s financovaním politickej strany SDKÚ cez švajčiarske účty pri výstavbe tunela Branisko
  • d. Predaj emisií CO2 garážovej firme v USA a nástenkový tender v gescii strany SNS.
   Policajný vyšetrovateľ prípad uzatvoril ale minister životného prostredia sa odvolal a vec bola postúpená na prešetrenie na generálnu prokuratúru. Nie je jasné, či vec bude došetrená, alebo je to už len posledný stupeň ku konštatovaniu, že sa nejedná o žiadnu kauzu a tým bude vyšetrovanie definitívne uzatvorené bez konštatovania škody a nemožnosti uplatniť akýkoľvek opravný prostriedok v budúcnosti. Ukazuje sa však, že generálny prokurátor má právo tento spis znovu otvoriť a preskúmať. Začiatkom januára 2014 média priniesli rad zaujímavých skutočností, ktoré nakoniec môžu viesť k reálnemu vyšetreniu tohto obchodu.
 • 2. Druhou témou, kde počas volieb už budeme len konštatovať, že prijaté riešenie je efektívne, je otázka vysokých cien energií a s ňou súvisiaca súčasná chudoba veľkej časti obyvateľstva v rozsahu 700 000 občanov. Táto problematika už je priebežne riešená od leta 2013, vysoké ceny energií sú mierne odstránené a postupne ľudia pocítia zlepšenie, najneskôr v čase volieb. O tejto téme sa intenzívne komunikuje od marca minulého roku. Riešenie dané regulátorom pre rok 2014 priniesli médiá nasledovne, doplnené o úvahy o zavedení špeciálnych taríf spojených s energetickou chudobou:

  Aj relatívne malý pokles ceny energií spôsobí pozitívne emócie v človeku.

 • 3. Treťou témou, ktorá môže zohrať dominujúcu úlohu pre rozhodovanie 1,5 mil. občanov je téma dôchodkového zabezpečenia, ako téma, ktorá v súčasnosti poukazuje na veľkú budúcu chudobu minimálne polovicu z 1,5 mil. sporiacich občanov, ako dôsledok zlej konštrukcie a následnej správy v systéme II. piliera. Účastníci II. piliera predstavujú sociálnu sieť, ktorá môže byť nosičom pre rozhodovanie a aj preto sú aktíva II. piliera udržiavané v stave nízkej výnosnosti, resp. opatrenia postupne zvýrazňujú ich nízku výnosnosť. Preto riešenie pre II. pilier, kde sú ohrozené budúce dôchodky voličov znamená, že hrdina zjedná nápravu a vytvorí nádej, že dôchodky budú mať primeranú hodnotu. Takto aktivovaná sociálna sieť vytvára silný nástroj na rozhodovanie voliča, pričom sú to emócie, ktoré rozhodnú o voľbe osoby, prinášajúcej riešenie. Je otázka, či v tejto súvislosti bude otvorená téma škandalóznej privatizáciu podniku SPP v roku 2002, kde väzba privatizácie SPP výrazne pod cenu v čase privatizácie a potvrdená vyplatenými dividendami počas nasledujúcich 10 rokov po privatizácii bude alebo nebude témou prezidentských volieb. Inou alternatívou je, že táto téma bude predmetom riešenia po prezidentských voľbách a po ustanovení novej vlády, pokiaľ sa prezidentom stane premiér Fico. Vrátenie rozdielu medzi cenou počas privatizácie a skutočnou cenou do dôchodkového systému by došlo k reálnemu naplneniu myšlienky odloženého šetrenia na dôchodok a zároveň splnenie mýtu – bohatým bral a chudobným dával.

Aký môže byť zjednodušený scenár prezidentských volieb?

Zástupcovia opozície v televíznej debate dňa 12. Januára 2014 ukázali, že sa nevedia dohodnúť na jednom kandidátovi a že prvé kolo chápu ako nejaké primárky na výber spoločného kandidáta. Ale po vykonaní hrdinských činov, známych tiež pod pojmom mediálna bomba, načasovaných presne tak, aby zasiahli emočné centrá voličov, slovenskí voliči zistia, že bojovník so zlom vo vyššie uvedených mediálne známych kauzách vyhráva súboj a je schopný ľudí ochrániť a poskytnúť im istoty v podobe konkrétnych činov o ktorých médiá prinesú hodnoverné správy. Schéma rozhodovania človeka, tak ako ju vypracoval Damasio hovorí, že emocionálna zložka preváži pri rozhodovaní a aktivovaný archetyp hrdinu cez mýtus Juraja Jánošíka posunie v prvých sekundách rozhodovanie v prospech hrdinu. V boji dobra so zlom vyhrá hrdina, ktorý bohatým vezme a chudobným nadelí.

Zástupcovia pravice asi nevedia, že človek je schopný sa rozhodovať medzi piatimi, maximálne siedmimi možnosťami, s pribúdajúcim počtom sa rozhodovanie mení na náhodný výber a ten štatisticky rozkladá rozhodovanie. Spolu s mechanizmom aktivácie archetypu hrdinu by mal zabezpečiť, že rozhodnutie padne v prvom kole, druhé kolo nebude. Načo sú pravici primárky?
Mýtus hrdinu, známy z mnohých diel človeka ale najznámejší práve z Biblie pomáha pochopiť potrebu človeka a spoločnosti, pričom jeho aktívnym užitím je možné docieliť rad zaujímavých spoločenských alebo osobných cieľov.

Ale bude vôbec druhé kolo prezidentských volieb?

Na zdravie ....december 2013Po štyroch rokoch

Vyššie uvedený rozbor bol napísaný pred prvým kolom prezidentských volieb t.j. pred 15tym marcom 2014. Výsledky prezidentských volieb skomentoval docent Horský pomerne jednoducho, parafrázujem:

„Akonáhle politicky silnejší súper neprimerane tvrdo kritizuje slabšieho, vyvolá emócie súcitu na ktoré je Slovák extrémne citlivý a sú to emócie súcitu, ktoré zvolia slabšieho kandidáta“.

A tak premiér Fico (ne) vedome dosadil za prezidenta Andreja Kisku.

Pán Mečiar pri komentovaní zmeny ústavy v súvislosti s hlasovaním o amnestiách z marca 2017 uviedol na modelovom príklade aj zmenu ústavy spojenú s pádom Radičovej vlády v roku 2011 nasledovne:

 1. Pod tlakom ulice odstúpi vláda ( ako dôsledok vzniku silného emotívneho podnetu)
 2. Prezident vymenuje novú vládu
 3. Parlament vysloví vláde nedôveru
 4. Prezident nie je povinný odvolať vládu
 5. Do konca volebného obdobia sa prechádza na prezidentský systém
 6. V zásadných otázkach SR rozhoduje prezident a vláda je jeho výkonnou zložkou, ktorá nepodlieha parlamentu – podlieha len prezidentovi
"Stačí jedna poriadna akcia a pád vlády alebo rozpad koalície, čo nie je až taký problém..."

Kritérium transakčnej analýzy na určenie, že sa jedná o (informačnú) hru je, že sa nájdu znaky už štandardizovanej a popísanej hry. Ak teda pán Vladimír Mečiar zhruba pred rokom cez intepretáciu zmeny ústavy v roku 2011 prakticky popísal udalosti, ktoré sa začali odvíjať od zverejnenia v médiách smrti pána Kuciaka a slečny Kušnírovej z 26. Februára 2018, došlo k naplneniu kritérií transakčnej analýzy pre určenie, že sa jedná o hru (Schlegel, 2005) a teda sa jedná o cielený proces, pričom hra je vedená v nevedomej rovine komunikácie pre cieľových účastníkov.

Rituálna vražda hrdinu

(v priamom prenose médií)

Psychológia zistila, že nielen zlo musí byť porazené, ale zomrieť musí aj hrdina (Jung, 2010) (Jung, 2000). To, čo koncom februára 2018 predviedol premiér Róbert Fico nie je nič inšie ako to, čo psychológia popisuje ako rituálnu vraždu hrdinu v našom prípade v priamom prenose médií.
V symbolickom jazyku Jánošíkovskej tradície:
„Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte“
použil premiér to známe Cui bono a k tomu položil biblický symbol - Judášove groše.

Epilóg (ne)chcenej drámy

Miloš Jakeš, posledný generálny tajomník komunistickej strany v Československu v roku 2014 povedal jasne, že Nežnú revolúciu v roku 1989 zorganizovala Štb (Benešová, 2014). Emócie hnevu režiséri a realizátori Nežnej revolúcie v 89tom dokázali zvládnuť cez herecký výkon člena Štb Ludvíka Žifčáka s krycím menom Milan Rúžička, ktorý vstal z mŕtvych (Mar18).

Ale nevinné obete tejto hry Martinu Kušnírovú a ani Jána Kuciaka už nik nevzkriesi.

Na udalostiach vo februári 2018 v SR už naveky bude ľpieť krv nevinných obetí, ktorú už nik nezmyje.4.3.2018Benešová H., Miloš Jakeš: Listopad zinscenovala StB, disidenti na tom zásluhu nemají [Online] // REFLEX. - Czech News Center, a.s., 24. 10 2014. - 3. 3 2018. - http://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/59883/milos-jakes-listopad-zinscenovala-stb-disidenti-na-tom-zasluhu-nemaji.html.

Jung C. G., Vzťahy medzi Já a nevědomím Výbor z diela III., str. 124 a 125 [Kniha]. - Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2000.

Jung C.G., Červená kniha [Kniha]. - Praha : Portál, s.r.o., 2010.

Schlegel L., Transakčná analýzy [Kniha]. - Trenčín : Pro mente sana, , 2005.

Schlegel Leonhard Transakčná analýza str. 237 [Správa]. - Trenčín : Vydavateľstvo F, Pro mente sana s.r.o. Trenčín, 2005.

Wikipédie [Online] // - Martin Šmíd. - 3. 3 2018.